Accident esportiu

En aquest apartat trobaràs la informació relativa a l'assegurança d'accident esportiu per a les llicències Sènior, Júnior i del Comité Tècnic Arbitral.

Nota: per a llicències dels JECV (IR, Ajuntaments, etc.), consultar l'apartat d'Assistència Sanitària JECV.

Objecte de l’Assegurança Accident Esportiu

S'entén per accident esportiu, el patit pels assegurats en ocasió de l'exercici de l'activitat esportiva objecte de la pòlissa, en el qual es produeix una lesió per a l'esportista, sense patologia ni alteració anatòmica prèvia.

S'inclouen exclusivament els ocorreguts durant la celebració d'una competició o activitat esportiva o entrenament, degudament programada i organitzada o dirigida per la Federació, club o organisme esportiu, excloent-se per tant la pràctica privada d'aquest esport.

Les Assistències Mèdiques cobertes per la pòlissa seran prestades en centres mèdics o per facultatius concertats per l'entitat.

Quins passos has de seguir?

Accident

1 Si no es tracta de cap mena d'Urgència, l'accident haurà de ser comunicat en un termini màxim de 5 dies a través de www.itegra.es

Comunicar accident

  • Per a jugadors, entrenadors, assistents i delegats, el Club haurà de donar d'alta el comunicat a cada federat que pertanga a la seua entitat.
  • ITEGRA facilitarà a cada club usuari i contrasenya per a accedir al sistema i poder donar d'alta els comunicats d'accidents.
  • En el cas dels membres del Comité Tècnic Arbitral (CTA) serà la FBCV la que done d'alta el comunicat d'accident.

2 El comunicat d'accident es donarà d'alta havent d'indicar les següents dades:

  • Nom, cognoms i DNI del federat
  • Lloc on s'ha produït l'accident esportiu
  • Data d'ocurrència
  • Telèfon de contacte del federat
  • Correu electrònic del federat
  • Descripció detallada de l'accident esportiu

Amb aquestes dades, es donarà d'alta el comunicat d'accident i el federat rebrà una còpia del comunicat en el seu correu electrònic.

Com fer un comunicat?

3 En un termini màxim de 24h rebrà un e-mail de validació del seu Comunicat i assignació del Centre Mèdic on ha de demanar cita per a acudir a la primera consulta. No és necessari autorització per a assistir a consulta; el mail d'assignació és suficient.

Per a qualsevol dubte pot contactar-se amb el telèfon 902 09 07 33

4 El federat haurà d'acudir al Centre Mèdic assignat on rebrà un diagnòstic de la seua lesió. El Centre mèdic disposa d'un Expedient on-line a nom del federat on emplenarà les dades de la visita.

5 L'Expedient emplenat pel Centre Mèdic és analitzat per l'asseguradora, juntament amb la declaració del comunicat d'accident, i el federat rebrà un mail informant-lo de l'acceptació o rebuig del seu Expedient, concorde a les cobertures de la pòlissa. Si l'Expedient és validat per l'asseguradora implica que existeix cobertura i el federat pot començar la seua Rehabilitació. Cas contrari, és rebutjat i manca de cobertura.

Autorització

Serà necessari tindre l'autorització prèvia de la companyia per a realitzar les següents proves i tractaments: Proves especials de diagnòstic; TAC, RMN, Ecografies, Gammagrafies, Artroscòpies i Intervencions Quirúrgiques.

Per a acudir a Consultes successives, no són necessàries més autoritzacions tenint un Expedient validat per l'asseguradora.

En els casos que es requereix autorització, serà el Metge o Centre Mèdic concertat qui sol·licitarà aquesta autorització a través de l'Expedient mèdic on-line i el federat rebrà l'autorització per correu electrònic en un fitxer adjunt. Aquesta autorització ha d'imprimir-se i entregar-se en el Centre assignat per a les proves que figurarà en l'autorització.

Qualsevol prova o tractament realitzat sense l'autorització prèvia de la companyia correrà per compte de l'assegurat.

Després d'obtindre l'oportuna autorització, el federat acudirà a Consulta amb l'informe del resultat de la prova i serà el Metge o Centre mèdic qui es quede còpia d'aquest.

Serà motiu de tancament de l'expedient del Sinistre i per tant no continuïtat de tractament, si durant la Baixa mèdica esportiva el Federat realitza activitat esportiva, mancant de cobertura els accidents posteriors que pogueren produir-se sense estar d'alta metgessa per un accident anterior.

Urgència

El federat pot acudir a urgències dins de les primeres 24 hores des que es produeix l'Accident Esportiu, cridant prèviament al telèfon d'assistència 24h: 902 09 07 33 de AXA, on se li indicarà el Centre Concertat al qual ha d'anar.

Quadre mèdic Urgències

Dins de les 48h següents a l'assistència a urgències, ha de donar d'alta el comunicat d'accident i indicar el centre on ha acudit a urgències perquè puga remetre's el comunicat al Centre Concertat.

Només en cas d'Urgència Clínica Greu (la vida del federat està en risc) podrà acudir directament al centre sanitari més pròxim. Una vegada superada la primera assistència d'urgències, el federat haurà de comunicar el primer dia hàbil la seua circumstància a AXA per a l'obertura d'un expedient i ser traslladat a un centre mèdic concertat. No seran cobertes les assistències mèdiques en centres de la Seguretat Social o no concertats, excepte en urgències vitals.

X
X
X