La Resolució pot consultar-se en el DOCV nº 9101 i les entitats disposen fins al 30 de setembre per a presentar la documentació requerida per a la justificació de l'ajuda (veure Article 13 de les Bases Reguladores). D'entre aquesta documentació, les entitats poden ja descarregar-se en l'Oficina Web el certificat que correspon emetre a la Federació per cada Club.

La Resolución puede consultarse en el DOCV nº9101 y las entidades disponen hasta el 30 de septiembre para presentar la documentación requerida para la justificación de la ayuda (ver Artículo 13 de las Bases Reguladoras). De entre esta documentación, las entidades pueden ya descargarse en la Oficina Web el certificado que corresponde emitir a la Federación por cada Club.

La justificació de la subvenció es tramitarà exclusivament online, per al que serà necessari disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.