Cursos Entrenadors

El nostre objectiu és maximitzar la teua preparació i els teus coneixements com a entrenador.

Els nostres cursos i dates Com són els nostres cursos? Preguntes freqüents Inscriu-te a un curs

Els nostres cursos

El nostre objectiu és maximitzar la teua preparació i els teus coneixements com a entrenador/a amb cursos de nivell 1 i cursos de nivell 2.

Prueba de acceso

Únicamente en nivel 1. Además, sólo tienen que superarla aquellas personas que quieran inscribirse a nuestros cursos de nivel 1 y que no cuenten con ninguna experiencia previa como jugador o jugadora desde la categoría Infantil a la Senior. Consiste en un video-test. Las personas que cuenten con la experiencia mencionada tendrán la prueba de acceso convalidada.

No presencial

Aula Web abierta 24 horas, con material siempre a tu disposición. En esta Fase, los contenidos de los módulos se estructuran por semanas. Tú decides cuándo conectarte y abordar los contenidos a lo largo de la semana, pero cuando en una semana hay contenidos de un determinado módulo, obligatoriamente hay que realizar el test semanal de dicho módulo. Una vez finalizada la semana, el test de dicha semana quedará bloqueado.

Vídeo-Presencial

Hay contenidos que se continuarán abordando de manera grupal, en clase, pero esta clase será de forma telemática y con asistencia obligatoria. De entre la oferta de cursos, podrás escoger aquel curso cuyos horarios se ajusten mejor a tu disponibilidad. Los exámenes sí serán de carácter presencial, en un aula. En el momento de la inscripción, deberás indicar dónde realizarás el examen, escogiendo entre las diferentes opciones.

Pràctiques

Una vez se superen los contenidos que establece la normativa , se podrá iniciar la fase de prácticas, que consiste en ejercer como entrenador y en superar unas determinadas horas de formación continua.

Inscriu-te

març

Subtipus

Nivel curso/Tipo árbitro/Bloque FC Ent

Província

Tipus

Portada

Com són els nostres cursos?

Els nostres cursos d'entrenador es desenvolupen 100% online, combinant classes vídeo-presencials amb formació no presencial a través de l'Aula Web. A més, poden ser extensius o intensius.

Els exàmens sí que es realitzen presencialment. En el moment de la inscripció, l'alumne haurà d'indicar on realitzarà l'examen, triant entre les diferents opcions.

Nivell 1
T'acredita per a dirigir principalment equips en categories de formació
430 horas
· Continguts 100% online
· Exàmens i practiques presencials
445 €
amb facilitats de pagament
No és necessària titulació prèvia
Nivell 1 al detall
Nivell 2
T'acredita per a entrenar en les nostres principals categories
575 horas
· Continguts 100% online
· Exàmens i practiques presencials
545 €
amb facilitats de pagament
Requereix titulació de
Nivell 1
Nivell 2 al detall

Horarios

Horarios 03/02/2022 Veure detalls

Preguntes freqüents

Diverses de les qüestions més freqüents, en les quals poden sorgir dubtes, queden reflectides a continuació:

Quant costa el curs?

El cost total d'inscripció i matriculació dels cursos complets és de:

445 euros todos los cursos de Nivel 1
545 euros todos los cursos de Nivel 2

Si et matricules d'assignatures pendents de cursos anteriors hauràs de realitzar la inscripció i consultar el preu ja que varia en funció de les assignatures suspeses.

Si tinc un compromís en vigor, puc utilitzar-ho per a realitzar el curs?

Aquells entrenadors que tinguen en vigor, en el moment de formalitzar la inscripció, el compromís de realitzar el curs per a poder tramitar la llicència d'entrenador hauran d'abonar tan sols la diferència entre la quantitat aportada en el compromís i el preu del curs. En el procés d'inscripció, s'aplicarà aquesta reducció econòmica de manera automàtica.

Si vaig fer un curs anterior, puc examinar-me només de les assignatures que em van quedar pendents?

Hauràs de realitzar la inscripció a traves de l'aplicació corresponent, indicant que vas fer un curs anteriorment amb nosaltres.

Si el curs que vas fer és anterior al 2008 posa't en contacte amb nosaltres i vist el teu expedient, t'indicarem mitjançant correu electrònic les assignatures que has de realitzar en el present curs, l'import corresponent a abonar per aquestes assignatures i el procés per a inscriure't.

Amb la meua titulació acadèmica, quines assignatures poden ser convalidades?

Per a donar validesa a la compensació s'haurà de presentar l'original del títol corresponent, o qualsevol altre títol que haja sigut declarat homologat abans del començament del curs.

Pots consultar les assignatures a convalidar dins del quadre de convalidacions publicat en el document general.

La compensació o convalidació d'assignatures dins del curs NO modifica el preu d'aquest.

Les assignatures del Bloc Comú que es detallen en el document del nivell corresponent tindran la consideració de Superades Per Compensació (SPC). Es pot consultar més informació en l'apartat COMPENSACIÓ D'ASSIGNATURES PER SUPERACIÓ D'ENSENYAMENTS OFICIALS en el document del nivell corresponent.

Amb aquesta titulació, És possible tramitar llicència en qualsevol federació? Es pot accedir posteriorment al Curs de Nivell Superior impartit per la FEB?

La FBCV decideix convocar Cursos d'Entrenador de Bàsquet en l'àmbit federatiu, els quals:

Estan reconeguts per la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), permetent l'accés al Curs Superior des del Nivell 2.

Tenen validesa per a obtindre llicència d'entrenador en qualsevol federació autonòmica de bàsquet, segons les condicions de cada categoria.

NO està dins de les titulacions oficials de la Conselleria d'Educació, per la qual cosa pot NO ser vàlida per a determinades contractacions com a entrenador on l'entitat contractant exigisca la titulació oficial.

Com es realitzarà la part vídeo-presencial? Quines dates/horaris tindrà la part vídeo-presencial? Quan començarà el curs?

En el DOCUMENTO del curso correspondiente se pueden consultar los horarios de las sesiones video-presenciales y el calendario correspondiente. Todas ellas se realizarán online

La asistencia es obligatoria para todos los alumnos (excepto convalidaciones). Se permite un absentismo máximo de un 30% de las horas lectivas VIDEO-PRESENCIALES. En el caso de superar el 30% de las horas lectivas video-presenciales, el alumno no podrá presentarse al examen de ninguna de las asignaturas en la convocatoria ordinaria.

Es demana com a requisit alguna titulació acadèmica?

Com NO està dins de les titulacions oficials de la Conselleria d'Educació, no és necessària cap titulació acadèmica per a l'accés.

Què han de presentar els estrangers? Només és vàlid el NIE o també s'accepta el passaport?

El passaport és també un document vàlid per a presentar en la inscripció.

¿Cuándo puedo hacer las practicas?

En los cursos de Nivel 1, una vez aprobados como mínimo los módulos C101, C102, BCBC102 y BCBC104.

En los cursos de Nivel 2, una vez aprobados como mínimo los módulos C201, C202, BCBC201 y BCBC203.

Para ello tendrás que tramitar licencia de entrenador con algún equipo/club (tal y como viene especificado en el documento general de cursos).

Si l'alumne no supera totes les assignatures NO podrà presentar les pràctiques ja que constarà com NO APTE del curs havent de tornar a matricular-se en les següents convocatòries.

¿Hay test todas las semanas?

No. Sólo hay test cuando el módulo tiene carga horaria no presencial en una determinada semana.

Un módulo no tiene carga horaria todas las semanas de la fase no presencial, ni todos los módulos tienen por qué tener carga horaria cada semana.

Per què són federats?

La situació actual de la formació d'entrenadors en la Comunitat Valenciana queda definida amb els següents punts:

Finalització del període transitori (1999-2008), regulat pel 1913/1997 i l'Ordre ECD/3310/2002, durant el qual la FBCV va impartir Cursos de Tècnic Esportiu amb l'aprovació del Consell Valencià de l’Esport.

En aqueix període la FBCV va desenvolupar 35 cursos de Nivell 1 amb 1.106 alumnes i 8 cursos de Nivell 2 amb 318 alumnes.

La Conselleria de Educación, una vez finalizado el periodo transitorio, es la autoridad competente a la hora de desarrollar las enseñanzas deportivas en la Comunitat Valenciana. Desde 2008 hasta 2012, la mencionada Conselleria NO desarrolla la implantación del Real Decreto 234/2005 que regula las enseñanzas específicas de baloncesto. A partir de 2015, este RD es sustituido por el Real Decreto 980/2015, completado con la Orden ECD/481/2017. Desde 2013, la Conselleria de Educación desarrolla su oferta de cursos académicos a través de la red pública de centros de enseñanza (un único centro en toda la Comunitat) y de algunos centros de carácter privado. Por lo tanto, la implantación de estas enseñanzas en la actualidad es muy poco efectiva, ya que apenas cuentan con alumnado debido a la escasa oferta a lo largo de nuestra Comunitat y a un planteamiento de cursos que no se ajusta a las necesidades actuales del alumnado.

La FBCV entén que, encara que ja no és una funció exclusiva seua la de formar als tècnics esportius, sí que ha de continuar oferint una formació que capacite a les persones interessades per a poder realitzar les funcions pròpies d'entrenador de bàsquet. És responsabilitat de la FBCV vetlar pel nivell dels seus tècnics i de la seguretat dels seus esportistes, ja que totes dues qüestions estan profundament relacionades.

A partir d'aquestes tres circumstàncies, la FBCV decideix convocar Cursos d'Entrenador de Bàsquet (CdE) en l'àmbit federatiu, els quals:

Compleixen amb els requeriments acadèmics del Reial decret en vigor, és a dir, el contingut del curs federatiu compleix amb el currículum definit en el Reial decret.

Estan reconeguts per la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) permetent l'accés al Curs Superior des del Nivell 2.

Tenen validesa per a obtindre llicència d'entrenador en l'àmbit federatiu, en qualsevol federació autonòmica de bàsquet, segons les condicions de cada categoria.

El CdE NO està dins de les titulacions oficials de la Conselleria d'Educació, per la qual cosa fora de l'àmbit estrictament federatiu pot NO ser vàlida per a determinades contractacions com a entrenador on l'entitat contractant exigisca la titulació oficial.

X
X
X